top of page

1. Definities

Itisco BV, Zeelaan 6, 8660 De Panne, België

BTW BE0797.631.592

Hierna de Verkoper genoemd.

Product: het goed of dienst, dat u hebt gekocht, ongeacht het aantal.

Website: De website waar u het product heeft gekocht, zijnde www.itisco.be/online-store

Winkel: de fysieke winkel waar u een Product koopt, gelegen te Zeelaan 6, 8660 De Panne,België 

Consument: Elke natuurlijke persoon die een Product voor privé gebruik.

Professioneel: Elke klant die geen consument is.

Partijen: hier wordt verwezen naar zowel de Verkoper als de klant.

Overeenkomst: hier wordt verwezen naar de contractuele relatie tussen Partijen, zoals beschreven in art. 2.1

 

2. Relaties tussen Partijen

2.1 Contractuele relatie

  • Deze Algemene voorwaarden

  • De aanko(o)p(en) die u in de winkel doet als consument

  • De orderbevestiging die u ontvangt na het plaatsen van uw bestelling of aanko(o)p(en)

  • De juridische vermeldingen van de Verkoper, een kopie met de vermeldingen kan u raadplegen op www.itisco.be

  • De Privacy policy van de Verkoper, een kopie kan u raadplegen op www.itisco.be 

 

Zowel de juridische vermeldingen als de Privacy policy maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Door het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden, verklaart u zich akkoord met de juridische vermeldingen. Huidige voorwaarden primeren bij een eventuele tegenstrijdigheid.

 

Deze voorwaarden kunnen zonder directe communicatie gewijzigd worden. En kunnen best geconsulteerd worden voor uw volgende aankoop. De geldende voorwaarden zijn gepubliceerd op de website op het moment van uw aankoop.

 

In het kader van promotie, kunnen er andere voorwaarden gelden voor een specifiek product. Deze voorwaarden primeren op de Algemene voorwaarden.

 

Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.

2.2 Hoedanigheid van de Klant

Diverse bepalingen in deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Consument en de Professioneel. Voorwaarden gericht op de Consument, zijn niet van toepassing op de Professioneel. Net zoals de voorwaarden gericht op de Professioneel niet van toepassing zijn voor de Consument. Met de term Klant, wordt er verwezen naar zowel de Consument als de Professioneel.


3. Herroepingsrecht 

 

Niettegenstaande de uitzonderingen vermeld in art.3.2 , kan de Consument de aankoop van het Product herroepen binnen de 14 kalenderdagen.

 

Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument.

Voor diensten start deze termijn de dag na het afsluiten van de overeenkomst.

De consument is voor de herroeping geen boete verschuldigd en kan het recht inroepen zonder reden.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Consument de Verkoper mee te delen via een aangetekend schrijven met de post of via mail naar info@itisco.eu dat hij afziet van de aankoop.

 

De Verkoper beschikt over het recht om de herroeping te weigeren indien er bij de terugzending sporen van gebruik, slijtage, of schade worden vastgesteld.

Naast het Product, dienen ook de verpakkingsmaterialen en documentatie geretourneerd te worden.

 

De kosten en het risico van de retourzending zijn ten laste van de Consument.

Het adres voor de retourzending, is dat van de Verkoper, te Zeelaan 6, 8660 De Panne, België.

 

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Consument binnen de 30 dagen na ontvangst van de herroeping en de retourzending van het Product, het aankoopbedrag van het teruggezonden goed of dienst terugbetalen met vermindering van eventuele gemaakte kosten ( transport, verzekering, cadeauverpakking, andere diensten enz…)

 

3.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 

Voor onderstaande Producten beschikt de Consument niet over het herroepingsrecht: 

 

  • de levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, met name maar niet exclusief, de levensmiddelen en voedingswaren die op de website worden verkocht.

  • Producten die na levering onomkeerbaar vermengd zijn met andere Producten vanwege hun aard.

  • Producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd zijn

  • Diensten waar de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn uit art.1.

  • Producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden. Die vergezeld zijn en niet geschikt zijn om terug gezonden te worden om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne, met name maar niet uitsluitend voor levensmiddelen.


 

4. Aanbiedingen

 

Het aanbod en de verduidelijkende foto’s op de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is er steeds de mogelijkheid dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in het geval van materiële fouten, drukfouten of afwijkingen op de verduidelijkende foto’s van de voorgestelde Producten.

 

Alle aanbiedingen op de Website als in de winkel zijn geldig zolang de voorraad strekt en zijn steeds vrijblijvend. Indien u een Product koopt via de website, dat niet langer op voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren. In dat geval heeft u geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die rechtstreeks aan de Klant zijn gericht, hebben tenzij anders bepaald een geldigheidsduur van 14 dagen.

 

De Verkoper kan elke betalingsaanvraag weigeren zonder verplichting van redenen of indien u nog openstaande en verlopen schulden heeft bij de Verkoper.

 

5. Prijzen en betaling

 

De aangegeven prijzen in de Winkel zijn per Product, inclusief BTW en uitgedrukt in EURO.

De op de website aangegeven prijzen zijn eveneens per Product, inclusief BTW en uitgedrukt in Euro, maar, tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en de levering vallen ten laste van de Klant. De betaling in de Winkel dient te gebeuren via contanten, directe betalingsmiddelen zoals debet- en kredietkaarten of door middel van een cadeaubon.

Voor een bestelling via de website, heeft de Klant de keuze tussen een betaling in Winkel volgens eerder vermelde betalingsmethodes of via directe betalingsmethodes zoals Paypal, debet-kredietkaarten.

Elke betalingsachterstand zal na een eerste ingebrekestelling aanleiding geven tot het vervallen van verwijlintresten aan 8.5% per jaar en de forfaitaire schadevergoeding zoals omschreven in Art.10. Eventuele betalingstermijnen kunnen enkel schriftelijk worden toegekend door de Verkoper. In geval van laattijdige betaling is het de Verkoper toegestaan, naar zijn keuze, om de (verdere) levering op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters, en logbestanden van de Verkoper en die van haar dienstverleners het bewijs van alle transacties  tussen de Verkoper en u. Het opgeven van Uw debetkaartnummer, kredietkaartnummer, het uitvoeren van een Paypal betaling, betaling in de Winkel alsook Uw definitieve goedkeuring van de bestelling als bewijs van Uw instemming met Uw bestelling en deze Algemene voorwaarden. Die goedkeuring dient als ondertekening.

 

5.1 Waarborg

 

Voor sommige Producten kan er een waarborg aangerekend worden.(kaas-tapasplank)

De waarborg wordt betaald bij het afhalen van het bestelde product.

De waarborg geeft nooit recht op intresten.

Na het inleveren van de plank zal de waarborg direct terugbetaald worden via contanten. Dit op voorwaarde dat er geen schade vastgesteld wordt bij de inlevering.

 

5.2 Cadeaubon

 

De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na afgiftedatum.

 

6. Levering en risico-overdracht

 

6.1 Leveringstermijn

 

Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen of data op de website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling heeft geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum wordt overeengekomen geldt een leveringstermijn van dertig dagen.

 

Indien de geplande leveringsdatum door een fout van de Verkoper wordt overschreden, kan de Consument zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, dit op voorwaarde dat de Verkoper het Product nog niet heeft verzonden of klaargemaakt zoals beschreven in art. 3.2. De consument zal binnen de dertig dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

 

Indien de geplande leveringsdatum door een fout van de Verkoper wordt overschreden dan is de Professioneel er eerst toe gehouden om, bij een laattijdige levering, aan de Verkoper een aanvullende respijttermijn van minstens 14 dagen toe te kennen waarbinnen de laatstgenoemde alsnog tot levering kan overgaan.

 

6.2 Plaats van levering

 

Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres of op het adres van de Verkoper.

Indien de levering niet op het adres van de Verkoper is, zal er bij de totstandkoming van de Overeenkomst een alternatieve levermethode (buren, veilige plaats, enz..) vastgelegd worden om zo een eventuele afwezigheid van de Klant op te vangen. Indien er geen mogelijkheid tot levering is, zal er nooit een tweede levering worden aangeboden indien het om verse consumptiegoederen gaat, dit om de kwaliteit  te garanderen.

Indien er een niet-levering plaatsvindt, heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding. 

 

Door het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden, stemt er u mee in dat de levering van de bestelling door derden (zoals buren) in ontvangst mag worden genomen, uitsluitend op Uw risico.

 

Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres, dan behoudt de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging verwittigd worden door de Verkoper. Indien van toepassing zullen alle onnodige transportkosten voor rekening van de Klant zijn. Als de levering verse, lees bederfelijke goederen betreft, blijft de Klant verantwoordelijk voor de volledige betaling.

 

Indien de levering in delen gebeurt heeft de Verkoper het recht om elke levering als een uitzonderlijke bestelling te beschouwen.

 

6.3 Eigendom

 

De verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot al Uw verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt de volledige betaling van de prijs, kosten en eventuele intresten. Het is de Klant niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden of aan te wenden.

 

6.4 Risco-overdracht

 

De risisco-overdracht vindt ten aanzien van de Klant plaats op het ogenblik van de levering overeenkomstig art.6.2.

 

De klant dient bij ontvangst de goederen te controleren op schade en dit aan te geven op de levernota van de transporteur. Bij substantiële schade heeft de Klant het recht om de goederen te weigeren.

 

7 Aansprakelijkheid

 

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van zijn contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet allesomvattend begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheid van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in de software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerken en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen (zoals een staking bij  transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Koper als gevolg).

 

De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl.diensten) van het Product met een maximum van €250. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U het Product kocht.

 

Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde  van de Verkoper of haar aangestelden. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Professioneel niet van toepassing in geval van opzet in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden.

 

Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet ( onderbreking, virus,...)

 

In de mate waarin de exoneratie opgenomen in dit artikel aan de Verkoper een voordeel zou toekennen die de wettelijke maximum grenzen van het van toepassing zijnde recht (zie art.12) te buiten zou gaan, dient de beperking van aansprakelijkheid in dit artikel tot deze maximale grenzen te worden beperkt.


 

8. Garantie

8.1 Garantie voor consumptiegoederen

 

De consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke goederen. Consumeerbare goederen worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten. Dit op voorwaarde dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de twee jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de Producten tweedehands goederen betreffen, wordt de voormelde termijn teruggebracht tot één jaar.

 

In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Consument de Verkoper op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

 

Als het Product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient de Consument het goed, teneinde het te laten onderzoeken, herstellen of vervangen, te versturen naar: Zeelaan 6, te 8860 De Panne, België.

 

De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het Product door de Consument.

Indien het Product niet hersteld kan worden noch vervangen worden door een identiek of equivalent product, dan heeft de Consument recht op een prijsvermindering of terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon.

 

8.2 Vrijwaring

Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product, dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de derde dag na levering.

 

De consument dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 14 dagen na ontdekking van het gebrek in kwestie.

 

Ten aanzien van de Professioneel wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele verborgen gebreken uitgesloten.

 

8.3 Kosten voor onderzoek of herstel

Indien het product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant, indien de Klant deze kosten niet betaalt terwijl de Verkoper het Product in detentie heeft, vervalt na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom opnieuw aan de Verkoper.

 

9. Archivering

Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient de Verkoper het gesloten contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te houden. Het gearchiveerde contract is voor de Bezoeker niet toegankelijk.

 

10. Wanprestatie

Indien de Klant zijn betalingsverplichting onder art. 5 niet nakomt, is hij op het totale openstaande bedrag verschuldigd in hoofdsom eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €100.

 

11. Geen afstand of nietigheid 

Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te maken op één van de clausules van deze Algemene voorwaarden of de Wettelijke vermeldingen en informatie, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules. 

 

Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.

 

12. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen de Partijen wordt exclusief beheert door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De rechtbanken van het Gerechtelijk gebied Gent - afdeling Veurne zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen Partijen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan de Verkoper , volgens haar uitsluitende keuze, eveneens beslissen om te dagvaarden voor één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig art. 624 Ger. W.

bottom of page